När man planerar och bygger restauranger är det avgörande att ta hänsyn till olika aspekter för att säkerställa en säker och effektiv arbetsmiljö.

Lokalernas utformning spelar en central roll i att minimera risker och maximera både personalens trivsel och restaurangens produktivitet.

I denna artikel kommer vi att utforska flera viktiga faktorer att beakta när det gäller lokaler för restaurangverksamhet.

Läs även: Hur kan man skapa en anpassad och attraktiv atmosfär på restauranger med restaurangmöbler som lockar till gäster?

Viktigt att tänka på

Belysning

Belysning är en avgörande faktor för att skapa en trivsam och säker arbetsmiljö. Tillräcklig belysning är inte bara viktig för att minimera risker för personskador genom att ge bra synlighet, utan den kan också påverka stämningen och atmosfären i restaurangen.

Det är också viktigt att överväga olika ljusstyrkor och färgtemperaturer för olika områden inom restaurangen, såsom köket, matsalen och arbetsstationer.

Buller

Buller är inte bara irriterande utan kan också vara skadligt för personalens hälsa och välbefinnande. Restauranger kan vara bullriga miljöer på grund av köksutrustning, diskmaskiner och gäster.

Genom att använda ljudabsorberande material, placera köksmaskiner strategiskt och investera i ljudisolering kan restaurangägare minska bullernivåerna och skapa en mer behaglig arbetsmiljö.

Diskrum och diskmaskin

Diskrummet är ett viktigt område där hygien och effektivitet är av yttersta vikt. En korrekt utformad diskplats och användning av effektiva diskmaskiner är avgörande för att säkerställa en smidig diskprocess och att undvika korskontaminering.

Det är också viktigt att se till att diskmaskinen är korrekt ansluten till vatten- och avloppssystemet för att undvika läckage och vattenskador.

Elinstallationer

Säkra och korrekt installerade elsystem är av yttersta vikt för att undvika brandrisker och för att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning till restaurangens olika utrustningar och apparater.

Det är viktigt att elinstallationerna följer lokala byggnormer och att de regelbundet inspekteras och underhålls för att säkerställa säkerheten för både personal och kunder.

Förråd och golv

Förrådsutrymmen är avgörande för att säkerställa en effektiv lagring och hantering av matvaror samt för att minimera risken för olyckor och skador. Korrekt golvmaterial är också viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö.

Slitstarka och lätt rengjorda golv är att föredra i kök och andra arbetsområden där det kan förekomma spill och fukt.

Installationer av vatten och avlopp

Korrekt installerade och underhållna vatten- och avloppssystem är oumbärliga för restaurangverksamheten, både för matlagning och rengöring. Det är viktigt att vatten- och avloppssystemet är tillräckligt dimensionerat för restaurangens behov och att det följer lokala hälsoregler och bestämmelser.

Kyl- och frysrum

Kyl- och frysrum är avgörande för att säkerställa att matvaror förvaras vid säkra temperaturer och för att minimera risken för förorening och försämring av livsmedel.

Det är viktigt att kyl- och frysrum är korrekt isolerade och att de följer standarder för livsmedelssäkerhet för att skydda maten från att försämras och för att minska risken för matburen sjukdom.

Lågfrekventa magnetfält

Lågfrekventa magnetfält kan uppstå från olika elektriska apparater och installationer i restaurangen, såsom kylskåp, ugnar och mikrovågsugnar.

Det är viktigt att placera dessa apparater på ett sådant sätt att exponeringen för lågfrekventa magnetfält minimeras, särskilt på arbetsplatser där personalen spenderar långa perioder.

Städutrymmen

Städutrymmen är avgörande för att säkerställa en ren och hygienisk arbetsmiljö. Det är viktigt att städutrymmen är lättillgängliga och utrustade med rätt rengöringsredskap och produkter för att underlätta effektiv rengöring och underhåll av restaurangen. Samt att man får plats med allt, såsom städvagn och så vidare.

Rumshöjd

Tillräcklig rumshöjd är viktigt för att skapa en bekväm och funktionell arbetsmiljö för personalen.

För högt i tak kan dock leda till ökade uppvärmningskostnader och ineffektiv användning av utrymmet, medan för lågt i tak kan kännas trångt och obehagligt för personalen.

Trappor

Om restaurangen har flera våningar är det viktigt att trappor är säkra och lättillgängliga för både personal och kunder. Trappor bör vara väl belysta, ha halksäkra ytor och följa byggnormer och säkerhetsbestämmelser för att minimera risken för fall och skador.

Varumottagning

Effektiv och säker varumottagning är avgörande för att säkerställa att restaurangen får rätt ingredienser och leveranser i tid.

Det är viktigt att varumottagningsområdet är ordentligt utrustat och organiserat för att underlätta inspektion, märkning och lagring av varor samt för att minimera risken för förorening och försämring av matvaror.

Allmänventilation

Allmänventilation är viktig för att säkerställa en frisk luftcirkulation inom restaurangen och för att avlägsna oönskade lukter och ångor från matlagning och rengöring.

En väl utformad och fungerande allmänventilation bidrar till en behaglig arbetsmiljö och minskar risken för hälsofarliga exponeringar för personalen.

Processventilation

Processventilation är specifikt inriktad på att avlägsna ångor, rök och andra föroreningar som kan uppstå under matlagning och tillagningsprocesser.

En effektiv processventilation är avgörande för att minimera risken för brand och explosion samt för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för personalen.

Källa 1

Källa 2