Vad är konferens? Enligt Svenska Akademins Ordbok refererar en konferens till ett sammankomst med flera personer för att överlägga eller diskutera ett specifikt ämne, även om termen ibland kan användas mer allmänt.

Konferenser kan ses som tillfällen då experter kan utbyta innovativa idéer och ny information inom ett specifikt område. Syftet med en konferens kan variera beroende på sammanhanget. Till exempel kan en akademisk konferens sammankalla forskare eller akademiker för att presentera forskningsresultat eller hålla workshops.

En företagskonferens är en träffpunkt för personer som arbetar inom samma företag eller bransch, där man diskuterar nya trender och möjligheter för företaget. Fackkonferenser är större evenemang där både affärsmän och allmänheten deltar för att nätverka med leverantörer och skapa nya kontakter. Dessa konferenser består ofta av workshops och presentationer.

Vad innehåller det?

De flesta konferenser inkluderar en eller flera huvudtalare som håller tal på evenemanget. Vid akademiska och företagskonferenser är de utvalda talarna ofta framstående personligheter inom det relaterade området, och deras närvaro är avsedd att locka fler deltagare till konferensen.

Det finns flera typer av konferenser, inklusive seminarier som är avsedda för att diskutera specifika ämnen och har en pedagogisk inriktning, där deltagarna förväntas få ny kunskap eller nya färdigheter.

Workshops är mer praktiska och innehåller vanligtvis demonstrationer och aktiviteter, medan talarnas tid är begränsad.

Rundabordskonferenser är begränsade till ett antal deltagare som samlas runt ett runt bord för att utbyta tankar och åsikter om ett specifikt ämne, vanligtvis av politisk eller kommersiell karaktär.

Skillnaden på möte och konferens

Möten är vanligtvis sammanträden av en grupp människor som samlas för att diskutera och utbyta idéer. Ofta har dessa möten en förutbestämd agenda och ett tydligt mål, där deltagarna går därifrån med specifika åtgärder att utföra inom sina respektive roller.

Konferenser å andra sidan har oftast som syfte att sprida information snarare än att diskutera. Dessa evenemang har vanligtvis en mycket större gästlista och hålls därför på större platser för att rymma publiken. Konferenser brukar ofta delas upp i mindre segment och pågår ofta under flera dagar, medan möten tenderar att vara mer kortvariga och begränsade till en morgon, eftermiddag eller i vissa fall, en dag.

Källa: https://www.saob.se/artikel/?unik=K_1987-0217.Zx5P